Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Zaprojektuj Swoje Życie

 

1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym Zaprojektuj Swoje Życie pod adresem https://zaprojektujswojezycie.pl/ („Serwis„) przez spółkę ZSZ.Media Maciej Filipkowski Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-491) przy ul. Marii Konopnickiej 6/220, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000937050, NIP nr 7011064869, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (opłacony w całości) (dalej jako „Spółka”).
 2. Punkt kontaktowy Spółki w sprawach związanych z Serwisem dostępny jest pod adresem: kontakt@zsz.media.pl. Komunikacja poprzez punkt kontaktowy będzie prowadzona w języku polskim.
 3. Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest Spółka.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie treści o charakterze bezprawnym i inne wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, w sposób komercyjny lub naruszający uzasadnione interesy Spółki, jest zabronione. 

 

2 Definicje

Poza zwrotami zdefiniowanymi w pozostałej części Regulaminu, następującym zwrotom nadaje się następujące znaczenie na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 1. Akt o usługach cyfrowych – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);
 2. Newsletter – oznacza biuletyn informacyjny wydawany cyklicznie przez Spółkę i wysyłany do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie drogą elektroniczną; 
 3. Treści Użytkownika – oznacza następujące treści, które Użytkownik może publikować w Serwisie:
  • a) komentarze pod nagraniami podcastu “Zaprojektuj Swoje Życie”, dostępnymi w Serwisie;
  • b) komentarze pod treściami publikowanymi na blogu stanowiącym część Serwisu.
 4. Usługa – oznacza usługę realizowaną przez Spółkę, za pośrednictwem Serwisu, których zakres opisany jest w Regulaminie;
 5. Użytkownik – oznacza osobę na rzecz której Spółka świadczy usługi drogą elektroniczną, w ramach Serwisu, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

3 Rodzaje i zakres usług. 

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Użytkownika. Usługi Spółki wskazane w ust.2 mają charakter nieodpłatny dla Użytkownika.
 2. Spółka świadczy następujące Usługi w ramach Serwisu: 
  • a) umożliwienie Użytkownikowi wyświetlania w Serwisie publikowanych tam treści, w tym nagrań podcastu “Zaprojektuj Swoje Życie” oraz treści publikowanych na blogu stanowiącym część Serwisu;
  • b) umożliwienie Użytkownikowi publikacji komentarzy pod nagraniami podcastu “Zaprojektuj Swoje Życie”, dostępnymi w Serwisie, oraz treściami publikowanymi na blogu stanowiącym część Serwisu;
  • c) umożliwienie Użytkownikowi udostępnienia treści publikowanych w Serwisie w mediach społecznościowych Użytkownika, tj. na portalu Facebook oraz portalu X (Twitter);
  • d) umożliwienie Użytkownikowi skontaktowania się ze Spółką, w tym w celu nawiązania współpracy ze Spółką oraz w kwestiach związanych z wydarzeniami organizowanymi przez Spółkę;
  • e) umożliwienie Użytkownikowi dokonania zapisu na Newsletter;
  • f) umożliwienie Użytkownikowi przekierowania na stronę serwisu Zaprojektuj Swój Biznes pod adresem https://zaprojektujswojbiznes.pl/sklep/, który stanowi odrębny serwis prowadzony przez Spółkę.

4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Zawarcie i rozwiązanie umów świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownik poprzez wejście na stronę internetową Serwisu uzyskuje możliwość korzystania z niego oraz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Spółką a Użytkownikiem odbywa się poprzez wejście Użytkownika na stronę internetową Serwisu, a rozwiązanie tej umowy odbywa się poprzez opuszczenie strony internetowej Serwisu przez Użytkownika. W przypadku usługi Newslettera, rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w momencie zapisu Użytkownika na Newsletter, a jej rozwiązanie następuje w momencie cofnięcia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera.
 3. Użytkownik ma możliwość dokonania zapisu na Newsletter poprzez podanie imienia oraz adresu poczty elektronicznej. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera odbywa się poprzez kliknięcie przycisku “Zapisz mnie” dostępnego na odpowiedniej podstronie Serwisu. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera. Z chwilą wyrażenia zgody, Spółka rozpocznie świadczenie usług dostarczania Newslettera na warunkach opisanych w Regulaminie.
 4. Zakazane jest publikowanie przez Użytkownika w Serwisie następujących Treści Użytkownika:
  • a) Treści Użytkownika, które są sprzeczne z Aktem o usługach cyfrowych lub innymi przepisami prawa (treści nielegalne);
  • b) komentarzy Użytkownika, które nie odnoszą się do tematyki komentowanych treści;
  • c) treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym, które odnoszą się do działalności prowadzonej przez Użytkownika lub osobę trzecią;
  • d) treści o charakterze obraźliwym lub zawierających wulgaryzmy;
  • e) treści zawierających linki lub hiperłącza do innych stron internetowych lub dokumentów (chyba, że odnoszą się one do komentowanych treści);
  • f) treści o charakterze dyskryminującym lub nawołującym do nienawiści lub przemocy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
  • g) treści naruszających prawa autorskie osób trzecich;
  • h) treści naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 5. Spółka ma prawo weryfikować i moderować Treści Użytkownika. Weryfikacja oraz moderacja mogą mieć charakter prewencyjny lub następczy.
 6. W przypadku, gdy po przeprowadzonej weryfikacji Spółka stwierdzi, że określone Treści Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem, Spółka usuwa dane Treści Użytkownika z Serwisu. Użytkownik, który opublikował usunięte Treści Użytkownika, jest informowany przez Spółkę o usunięciu tych treści (nie później niż w ciągu 3 dni od dnia ich usunięcia) wraz z uzasadnieniem oraz informacją o możliwości i sposobie złożenia odwołania – o ile Spółka zna jego dane kontaktowe. W przypadku podjęcia decyzji o usunięciu Treści Użytkownika, uzasadnienie powinno zawierać w szczególności wskazanie postanowień Regulaminu, z którymi dane Treści Użytkownika są sprzeczne, jak również wskazanie podstaw faktycznych oraz okoliczności, które zdaniem Spółki dowodzą sprzeczności danych Treści Użytkownika z postanowieniami Regulaminu, a ponadto wskazanie, że podjęcie decyzji nastąpiło w wyniku działań sprawdzających podjętych przez Spółkę z własnej inicjatywy. W przypadku, gdy decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, uzasadnienie powinno również zawierać wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści.
 7. Każdy z Użytkowników ma możliwość zgłoszenia Spółce informacji o tym, że jego zdaniem Treści Użytkownika, opublikowane przez innego Użytkownika, stanowią treści zakazane wymienione w ust.4 powyżej. Zgłoszenie powinno nastąpić na adres punktu kontaktowego Spółki: kontakt@zsz.media.pl lub poprzez formularz zgłoszenia dostępny pod tym linkiem.
 8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, powinno zawierać:
  • a) dane osoby zgłaszającej – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres e-mail;
  • b) uzasadnienie zgłoszenia, w tym wskazanie Treści Użytkownika, które zdaniem zgłaszającego są zakazane;
  • c) wskazanie podstrony Serwisu, w której opublikowane są Treści Użytkownika, które zdaniem zgłaszającego są zakazane (rekomendowane jest podanie adresu URL, pod którym zgłaszane treści się znajdują);
  • d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby dokonującej zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 9. Spółka niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu Użytkownikowi przyjęcie jego zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje na adres mailowy wskazany przez Użytkownika. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie jest niepełne lub konieczne jest przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów celem weryfikacji zgłoszenia, Spółka może wezwać Użytkownika do jego uzupełnienia (wskazując braki zgłoszenia lub informacje lub dokumenty, które należy dodatkowo przedstawić celem weryfikacji zgłoszenia). Uzupełnienie powinno nastąpić w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia przez Użytkownika. W przypadku braku uzupełnienia zgłoszenia w terminie wskazanym przez Spółkę, Spółka może pozostawić zgłoszenie bez dalszego rozpoznania, o czym powiadamia się zgłaszającego Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy.
 10. Spółka dokona weryfikacji Treści Użytkownika, zgłoszonych przez innego Użytkownika, pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w przypadku konieczności jego uzupełnienia przez Użytkownika – w terminie 14 dni od dnia jego kompletnego uzupełnienia.
 11. Po dokonaniu weryfikacji Treści Użytkownika, zgłoszonych przez innego Użytkownika, Spółka stwierdza czy dane Treści Użytkownika są dopuszczalne czy też są sprzeczne z Regulaminem. W przypadku stwierdzenia, że dane Treści Użytkownika są dopuszczalne, Spółka powiadamia o tym zgłaszającego Użytkownika (na wskazany przez niego adres mailowy) wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Uzasadnienie powinno wskazywać w szczególności wskazanie podstaw faktycznych oraz okoliczności, które zdaniem Spółki dowodzą o zgodności danych Treści Użytkownika z postanowieniami Regulaminu. W przypadku stwierdzenia, że dane Treści Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem, Spółka usuwa dane Treści Użytkownika z Serwisu. Użytkownik, który opublikował usunięte Treści Użytkownika (o ile Spółka zna jego dane kontaktowe), oraz zgłaszający Użytkownik są informowani przez Spółkę o usunięciu tych treści (w terminie na rozpatrzenie zgłoszenia) wraz z uzasadnieniem oraz informacją o możliwości i sposobie złożenia odwołania. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności wskazanie postanowień Regulaminu, z którymi dane Treści Użytkownika są sprzeczne, jak również wskazanie podstaw faktycznych oraz okoliczności, które zdaniem Spółki dowodzą sprzeczności danych Treści Użytkownika z postanowieniami Regulaminu, a ponadto wskazanie, że podjęcie decyzji nastąpiło w wyniku działań sprawdzających podjętych na skutek zgłoszenia dokonanego przez inną osobę. W przypadku, gdy decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, uzasadnienie powinno również zawierać wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści.
 12. W przypadku, gdy Spółka nie dokonała usunięcia określonych Treści Użytkownika, pomimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika, Użytkownik zgłaszający może złożyć odwołanie. Prawo do odwołania przysługuje również Użytkownikowi, którego Treści Użytkownika zostały usunięte z Serwisu, jako sprzeczne z Regulaminem, w wyniku weryfikacji dokonanej przez Spółkę samodzielnie lub na skutek zgłoszenia złożonego przez innego Użytkownika. Osoby uprawnione do złożenia odwołania, wymienione powyżej, zwane będą dalej jako “Osoby Uprawnione”.
 13. Osoba Uprawniona powinna złożyć odwołanie na adres punktu kontaktowego Spółki: kontakt@zsz.media.pl
 14. Odwołanie Osoby Uprawnionej powinno zawierać jej dane kontaktowe (imię, nazwisko lub nazwa oraz adres e-mail), wskazanie zarzutów dotyczących decyzji podjętej przez Spółkę co do usunięcia określonych Treści Użytkownika, jak również wskazanie jakich działań (usunięcie lub przywrócenie Treści Użytkownika) Użytkownik domaga się od Spółki.
 15. Spółka niezwłocznie potwierdza Osobie Uprawnionej przyjęcie jego odwołania. Potwierdzenie przyjęcia odwołania następuje na adres mailowy wskazany przez Osobę Uprawnioną. W przypadku stwierdzenia, że odwołanie jest niepełne lub konieczne jest przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów celem jego rozpatrzenia, Spółka może wezwać Osobę Uprawnioną do jego uzupełnienia (wskazując braki odwołania lub informacje lub dokumenty, które należy dodatkowo przedstawić celem rozpatrzenia odwołania). Uzupełnienie powinno nastąpić w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia przez Osobę Uprawnioną. W przypadku braku uzupełnienia odwołania w terminie wskazanym przez Spółkę, Spółka może pozostawić odwołanie bez dalszego rozpoznania, o czym powiadamia się zgłaszającego Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy.
 16. Spółka dokona rozpatrzenia odwołania Osoby Uprawnionej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w przypadku konieczności jego uzupełnienia przez Osobę Uprawnioną – w terminie 14 dni od dnia jego kompletnego uzupełnienia. W tym samym terminie Spółka powiadomi Osobę Uprawnioną o swojej decyzji w sprawie odwołania, a w przypadku uwzględniania odwołania dokona usunięcia lub przywrócenia Treści Użytkownika (w zależności od przypadku).
 17. Weryfikacja i moderacja wszelkich Treści Użytkownika, opisana w §4 Regulaminu, dokonywana jest przez Spółkę w sposób niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Weryfikacja i moderacja nie będzie dokonywana za pomocą sposobów algorytmicznego podejmowania decyzji.
 18. W przypadku, gdy Spółka poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, Spółka natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania lub organy sądowe i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat, w tym dane Użytkownika. Przekazanie tych informacji następuje również na żądanie organów ścigania lub organów sądowych.
 19. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za publikowane w Serwisie Treści Użytkownika, o ile: (i) Spółka nie działa w porozumieniu z Użytkownikiem przy publikacji Treści Użytkownika, które są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz (ii) Spółka podejmie działania, w tym opisane w Regulaminie, mające na celu usunięcie Treści Użytkownika, które są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o publikacji takich treści w Serwisie w wyniku zgłoszenia innej osoby lub w wyniku samodzielnej weryfikacji Treści Użytkownika. 

5 Wymogi techniczne. Czasowe ograniczenie działalności Serwisu.

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego pozwalającego na korzystanie z sieci Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript i akceptującej pliki cookies.
 2. Spółka jest uprawniona do czasowego zawieszenia działalności Serwisu lub jego wybranych funkcjonalności w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia modernizacji lub naprawy Serwisu lub jego wybranych funkcjonalności. Zawieszenie działalności Serwisu lub jego wybranych funkcjonalności będzie trwać nie dłużej niż jest to konieczne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub naprawczych.
 3. Spółka poinformuje uprzednio Użytkowników o konieczności wykonania prac konserwacyjnych lub naprawczych oraz związanej z tym konieczności czasowego zawieszenia działalności Serwisu lub jego wybranych funkcjonalności, chyba że będzie to niemożliwe z uwagi na charakter usterki, która wystąpi w Serwisie. W przypadku braku możliwości uprzedniego poinformowania Użytkowników, Spółka niezwłocznie poinformuje Użytkowników o okolicznościach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, po ich wystąpieniu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie lub w inny dostępny sposób.

6 Tryb postępowania reklamacyjnego. 

 1. Niezależnie od postanowień §4 Regulaminu, reklamacje dotyczące działania Serwisu i Usług Użytkownik może składać za pomocą listu poleconego na adres: ZSZ.Media Maciej Filipkowski Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-491) przy ul. Marii Konopnickiej 6/220 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@zsz.media.pl.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać w sposób wskazany powyżej.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację oraz wskazanie przedmiotu reklamacji. Dane użytkownika powinny obejmować w szczególności imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub adres skrzynki pocztowej, na który Spółka ma wysłać odpowiedź na złożoną reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania ich przez Spółkę. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wydłużony, o czym Spółka powiadomi Użytkownika.

7 Przetwarzanie danych osobowych. 

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach opisanych w dokumencie “Polityka Prywatności” dostępnym w Serwisie.


8 Ochrona praw własności intelektualnej. 

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Serwisu, do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych, znaków towarowych i logotypów zastrzeżone są na rzecz Spółki lub wskazanych przez niego podmiotów współpracujących ze Spółką.
 2. Korzystanie z Serwisu nie powoduje nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do utworów, baz danych, programów, narzędzi i znaków towarowych oraz logotypów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z Serwisu w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach niniejszego Regulaminu. W pozostałym zakresie powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione.

 

9 Postanowienia końcowe. 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2024 r.
 2. Spółka będzie uprawniona do zmiany Regulaminu, w szczególności w razie dodania nowych funkcjonalności w Serwisie, wprowadzenia nowej wersji Serwisu oraz konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem, iż takie zmiany nie będą naruszały praw słusznie nabytych przed dokonaniem takiej zmiany przez Użytkowników.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie. 
 4. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani nie później niż 3 dni przed datą jej wprowadzenia poprzez opublikowanie w Serwisie nowej treści Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zmienionego Regulaminu od dnia jego wejścia w życie.         
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Spółką a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny, z zastrzeżeniem możliwości pozasądowego rozstrzygania sporu.
 7. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Spółką a Użytkownikiem będzie język polski.